Porady

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny buydnku?

22 kwietnia 2022 at 17:33 By

Audyt energetyczny jest narzędziem pozwalającym ocenić stan użytkowania energii w danym budynku i określić możliwości jego poprawy. Działania audytowe tego typu mają na celu znalezienie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych, które mogą posłużyć optymalizacji zużycia energii.

W jakich budynkach musi być przeprowadzany audyt energetyczny? 

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy:

  • budynków mieszkalnych, 
  • budynków zbiorowego zamieszkania, 
  • budynków wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
  • budynków wykorzystywanych przez lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła

w sytuacji, gdy inwestor myśli o zaciągnięciu kredytu na termomodernizację i planuje skorzystać z finansowania na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku. Audyt energetyczny w wypadku tych budynków jest konieczny również przy innych dofinansowaniach, na przykład przy pozyskiwaniu środków z Regionalnych Programów Operacyjnych lub innych środków celowych na poziomie samorządowym. Obowiązek wykonania audytu energetycznego dotyczy także budynków użytkowanych przez duże przedsiębiorstwa. Jest on regulowany Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Cytowana ustawa nie przewiduje obowiązku audytowego dla budynków użytkowanych przez przedsiębiorców średnich, małych oraz mikro

Częstotliwość przeprowadzania audytu energetycznego budynku

Audyt energetyczny budynku mieszkalnego, zbiorowego zamieszkania lub wykorzystywanego przez jednostki samorządu bądź lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła wykonywany jest zazwyczaj jednorazowo. Może zostać przeprowadzony w dowolnym momencie funkcjonowania budynku, jednak najczęściej wykonuje się go w budynkach, które działają już od pewnego czasu lub w obliczu termomodernizacji obiektu. 

Audyt energetyczny może być wykonany w każdej sytuacji, gdy inwestor lub administrator szuka sposobów na obniżenie kosztów operacyjnych budynku. Kwestia częstotliwości przeprowadzania działań audytowych w zakresie zużycia energii inaczej wygląda w wypadku budynków użytkowanych przez duże przedsiębiorstwa. Organizacje te zobowiązane są do przystępowania do audytu energetycznego w sposób cykliczny nie rzadziej niż co 4 lata.  

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny budynku? 

Zawód „audytor energetyczny” został wymieniony z kodem zawodu 214 901 w urzędowym Indeksie Zawodów I Specjalności wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 roku, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Dla poszczególnych zawodów ustalane są Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych opisujące zakres i poziom wiedzy, umiejętności oraz cechy psychofizyczne konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych. 

W wypadku audytora energetycznego standard ten nie został ustalony. Źródłem wymagań stawianych osobie wykonującej zawód audytora energetycznego jest norma PN-EN 16247-5, która opisuje między innymi cechy osobowości i umiejętności audytora. Norma ta stwierdza również, że osoba, która może przeprowadzić audyt energetyczny budynku, powinna posiadać wykształcenie techniczne w zakresie:

  • energetyki lub
  • inżynierii środowiska lub 
  • budownictwa

oraz ukończyć odpowiednie kursy szkoleniowe, studia lub studia podyplomowe.

Zdobywanie uprawnień do przeprowadzenia audytu energetycznego budynku 

Z uwagi na fakt, że w polskim prawodawstwie nie została wprowadzona prawna forma uprawnień dla audytora energetycznego, mogącego przeprowadzać audyt budynków, audytorem tego typu może zostać każdy, kto posiada wykształcenie związane z budownictwem bądź energetyką i poszerzył swoje kompetencje, biorąc udział w specjalistycznych kursach dla audytorów energetycznych. Uczestnicy tego typu kursów zapoznają się ze standardem ISO 50001 i uczą się wykorzystywać go w praktyce. Nabywają oni również wiedzy niezbędnej do skutecznego komunikowania się podczas audytu, jego przeprowadzania oraz tworzenia stosownego raportu po fakcie. 

Gdzie szukać osób z uprawnieniami do przeprowadzenia audytu energetycznego budynku? 

Audyt energetyczny budynku powinien zostać przeprowadzony przez specjalistę lub firmę cechującą się niezbędną wiedzą, bogatym doświadczeniem oraz dobrymi opiniami. W poszukiwaniu profesjonalnych audytorów pomaga Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, które publikuje listę rekomendowanych specjalistów na swojej stronie internetowej www.zae.org.pl. Podobny wykaz prowadzi także Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A, udostępniająca dane kontaktowe profesjonalnych audytorów energetycznych na portalu www.kape.gov.pl. W poszukiwaniu specjalistów do przeprowadzenia audytu energetycznego budynku pomocne mogą okazać się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadające specjalny dział zatrudniający doradców energetycznych.