Porady

Jak działa Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

10 września 2022 at 19:57 By

lekarz

W placówkach medycznych dość często dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, które skutkują powstaniem uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach także śmiercią pacjenta. W celu rozwiązywania tego rodzaju problemów powstały komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Warto nieco bliżej przyjrzeć się temu, czym dokładnie są oraz w jaki sposób działają.

Czym są komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Są to specjalnie powołane placówki, których zadaniem jest rozstrzygnięcie, czy w danej placówce medycznej doszło do zdarzenia medycznego, czyli popełnienia błędu. Powstały one głównie w celu ochrony praw pacjentów, którzy uważają, że zostali poszkodowani przez placówkę medyczną i chcą to udowodnić oraz dochodzić swoich racji. Organy te działają od 1 stycznia 2012 roku w całej Polsce i funkcjonują w każdym województwie.

Komisje te składają się z 16 członków, a co najmniej połowa z nich musi posiadać wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych. Pozostali członkowie muszą natomiast mieć wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra bądź równorzędny z zakresu nauk medycznych. 14 członków powoływanych jest przez danego wojewodę, a po jednym członku ustanawia minister właściwy ds. zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Czym zajmuje się komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Głównym celem postępowania wszczynanego przed tą komisją jest stwierdzenie, czy powstała szkoda materialna lub niematerialna była wynikiem popełnionego błędu medycznego w danej placówce. Za błąd medyczny uznaje się uszkodzenie ciała, pogorszenie stanu zdrowia, zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub śmierć pacjenta, która nastąpiła w wyniku niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną:

  • postawienia diagnozy – w sytuacji, gdy została postawiona zbyt późno lub spowodowała wdrożenie niewłaściwego leczenia, co przyczyniło się do rozwoju choroby,
  • leczenia oraz zabiegów chirurgicznych,
  • zastosowania środków leczniczych lub wyrobów medycznych.

Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych na podstawie zgromadzonych dokumentów i dowodów ma ustalić, czy faktycznie doszło do popełnienia błędu i czy stosowne jest zasądzenie wypłaty odszkodowania.

Jak złożyć wniosek do takiej komisji?

Wniosek z prośbą o jego rozpatrzenie do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych złożyć może pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel, a także jego spadkobierca, jeśli doszło do zgonu. Bardzo istotne jest to, aby taki wniosek został złożony w ciągu 1 roku, licząc od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zakażaniu, uszkodzeniu ciała lub chorobie. Termin ten obowiązuje również w przypadku, gdy doszło do śmierci pacjenta.

Wniosek można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z gotowych formularzy, które znaleźć można na stronie internetowej lub w siedzibie konkretnego urzędu wojewódzkiego. Do takiego wniosku należy dołączyć także wszelkie stosowne dowody, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek. Jest to koszt 200 zł i jest to jedyny koszt, jaki ponosi pacjent, który go składa.

Przebieg postępowania przed komisją przypomina nieco postępowanie sądowe. Posiedzenia są jednak niejawne, co oznacza, że mogą w nich brać udział tylko powołane do tego osoby.  Prawo do tego ma:

  • pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel bądź spadkobierca składający wniosek,
  • przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego placówkę medyczną,
  • przedstawiciel ubezpieczyciela.

Komisja nie wydaje wyroków, a jedynie uzasadnienie dotyczące tego, czy szkoda materialna lub niematerialna była faktycznie wynikiem błędu lekarskiego. Treści takich orzeczeń zgodnie z prawem nie są udostępniane do publicznej wiadomości.

W przypadku lekarzy podejrzanych o błędy lekarskie pomoc prawna świadczona przez specjalizujące się w tym kancelarie pozwoli walczyć o swoje dobre imię oraz udowodnić, że do takiej pomyłki nie doszło (oczywiście, jeśli faktycznie tak było). Obie strony, zarówno pacjent, jak i lekarz mogą bowiem zgromadzić swoje własne dowody, które następnie przekazują komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Dzięki nim organ ten może właściwie ocenić całą sytuację i wydać zgodną z rzeczywistością opinię.

lekarz

Po wydaniu orzeczenia, gdy faktycznie doszło do błędu lekarskiego, ubezpieczyciel lub podmiot prowadzący placówkę medyczną przedstawia w ciągu 14 dni wnioskodawcy propozycję zadośćuczynienia, która ma pokryć powstałe w wyniku pomyłki szkody.